Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm) Spółdzielnia pod nazwą „Nowa praca niewidomych- Capelia”, zwana w dalszej części Regulaminu „Spółdzielnią”, z siedzibą w Warszawie ul. 29 Listopada 10, 00-465 Warszawa wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  1. Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze. zm.),
  2. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  3. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  4. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
  5. Usługodawca – Spółdzielnia „Nowa praca niewidomych- Capelia” z siedzibą w Warszawie ul. 29 Listopada 10, 00-465 Warszawa,
  6. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
  7. Specyfikacja techniczna – zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.
 2. Spółdzielnia świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresami: npn.com.pl, www.telemarketing.npn.com.pl, www.czytak.npn.com.pl, www.studio.npn.com.pl.
 3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usług dostępnych na stronach npn.com.pl, www.telemarketing.npn.com.pl, www.czytak.npn.com.pl, www.studio.npn.com.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Rozdział 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:
  1. Usługę „Zamówienia i płatność”,
  2. Usługa „Kontakt”.
 2. Usługodawca może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rozdział 3
„Zamówienia i płatność”

 1. „Zamówienia i płatność” to usługa dzięki, której użytkownik może dokonać zamówienia odtwarzacza książek mówionych dla osób niewidomych oraz słabosłyszących.
 2. Usługodawca wymaga następujących danych osobowych Usługobiorcy niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi: imię, nazwisko, bądź nazwa organizacji, adres wraz z kodem pocztowym i nazwą miejscowości, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu.
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane, jeżeli Usługodawca potwierdził jego przyjęcie drogą mailową lub telefoniczną, a Usługobiorca udostępnił wszystkie dane, o których mowa w pkt. 2 oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla powyższego celu. Podanie powyższych danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne w celu skorzystania z usługi „Zamówienia i płatność”.
 4. Informacje zawarte na stronach internetowych Usługodawcy, zawierające opis produktów oraz cenę, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).

Rozdział 4
„Kontakt”

 1. „Kontakt” jest to formularz umożliwiający przesyłanie zapytań do Usługodawcy w zakresie tematyki związanej z usługami świadczonymi przez Spółdzielnię.
 2. Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego. Przesłanie formularza z zapytaniem jest możliwe jedynie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych dla tego celu oraz podanie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Usługobiorca w związku ze świadczona usługą.

Rozdział 5
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Spółdzielni w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
  • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiających Usługobiorcom korzystanie z usług.
 6. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 7. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom iż podane przez nich dane osobowe zostaną przez Usługodawcę zachowane w tajemnicy, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, a dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje te nie są publicznie dostępne lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje przekazywane przez Usługobiorców mogą zostać ujawnione jedynie za uprzednią zgodą Usługobiorcy lub w przypadku gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 9. Reklamacje związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: … Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
 10. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złoż

Rozdział 6
Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), Ustawie oraz postanowieniach niniejszego regulaminu.
 3. Udostępnienie danych osobowych przez Usługobiorców ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie przez Usługodawcę następuje w szczególności:
  1. w celu realizacji umowy, tj. świadczenia usług wskazanych w Rozdziale 2 Regulaminu,
  2. na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy jeżeli Usługobiorca gromadzi takie zgody i Usługobiorca wyraził na takie działania zgodę.
 4. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być udostępnione jedynie:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach innych niż opisany w pkt 1 powyżej, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
 5. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 6. Usługobiorcom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Dane podawane są przez Usługobiorców dobrowolnie.

Rozdział 7
Polityka plików cookies

 1. W celu udoskonalenia funkcjonalności Usługodawca oświadcza, iż wykorzystuje pliki cookies. Własne pliki cookies będą wykorzystywane w celu:
 • konfiguracji serwisu, tj. dostosowania zawartości stron do wcześniejszych działań podejmowanych przez użytkownika;
 • uwierzytelnienia użytkownika i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie (utrzymanie sesji po zalogowaniu);
 • realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;
 • prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności;
 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania.
 1. Zewnętrzne pliki cookies mogą zostać wykorzystywane w celu:
 • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika (retargeting, reklama kontekstowa);
 • zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych do celów analitycznych oraz dla celów systemu marketing automation.
 1. Na podstawie gromadzonych informacji Usługodawca może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Usługobiorców.
 2. Każdy Usługobiorca, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę informacji o których mowa w ustępie 2, zgodnie z 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.)

Rozdział 8

Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy:
 2. komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową wspierającą HTML 5;
 3. dostęp do poczty elektronicznej;
 4. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Javascript.

Rozdział 9
Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takie którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
 2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
 3. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
 4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

Rozdział 10
Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. „Kontakt”) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.